Práva subjektu osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - informuje cestovní kancelář CESTA Travel Agency, s.r.o., se sídlem Legerova 432, 280 02 Kolín 3, IČ 26735997 (dále též jen „CK“ nebo „správce“) zákazníky o jejich právech a o povinnostech CK v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků.

Postup při vyřizování žádostí a námitek

Veškeré námitky a žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit písemně na shora uvedené adrese CK, případně též e-mailem na adrese ckcesta@ckcesta.cz. Rovněž můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Vaše žádost či námitka bude vyřízena nejpozději do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás budeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat a sdělíme Vám důvody pro tento odklad. Pokud nepřijmeme opatření, o něž jste požádali, budeme Vás ve stejné lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Informace a veškerá sdělení a veškeré úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li však Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme (i) Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá CK.

Pokud je Vaše žádost či námitka neúplná či nejasná, budeme Vás bez zbytečného odkladu kontaktovat a požádáme Vás o jejich doplnění. Pokud máme důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost nebo námitku, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Je například možné požádat o prokázání totožnosti osobně, zaslání žádosti s ověřeným podpisem či jinou vhodnou formou. Formu ověření budeme volit zejména s ohledem na rizika, která žádost představuje pro Vás jakožto dotčený subjekt osobních údajů.

Pokud se ani tímto postupem nezdaří žádost či námitku doplnit, vyjasnit nebo ověřit totožnost žadatele, budete informování o nemožnosti žádosti, resp. námitce vyhovět.

Kontaktní údaje

Logo

Pondělí - čtvrtek : 8:00 - 16:00

Pátek : 8:00 - 14:00

+420 321 712 313
+420 777 254 727

ckcesta@ckcesta.cz
Legerova 432
28002 Kolín III

CESTA Travel Agency, s.r.o.
IČ: 26735997
DIČ: CZ26735997
Firma zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90503.